Photo by Ihor Malytskyi on Unsplash

Odstrzały żubrów trafią do sądu

Na wniosek Fundacji Greenmind i ClientEarth Prawnicy dla Ziemi Naczelny Sąd Administracyjny sprawdzi, czy sąd niższej instancji prawidłowo ocenił decyzję w sprawie odstrzału 20 żubrów w Puszczy Knyszyńskiej. Wyrok może okazać się kluczowy dla skuteczności ochrony gatunkowej w Polsce.

Organizacje zaskarżyły wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie odstrzału wolno żyjących żubrów ze stada w Puszczy Knyszyńskiej. WSA oddalił wówczas skargi organizacji społecznych, które zarzucały Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska niestaranną analizę wniosków o odstrzał i niedochowanie standardów przy wydawaniu zezwoleń na zabijanie zwierząt objętych ochroną.

Żubr jest gatunkiem ściśle chronionym na mocy prawa krajowego i europejskiego. Oznacza to, że umyślne zabijanie tych zwierząt jest prawnie zakazane. GDOŚ może zezwolić na odstępstwo od tego zakazu jedynie w wyjątkowych okolicznościach, gdy nie ma rozwiązań alternatywnych. Organizacje twierdzą, że w przypadku żubrów z Krynek te warunki nie zostały spełnione, a planowany odstrzał miał znamiona odstrzału redukcyjnego, co jest niedozwolone w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną ścisłą.

Fundacje podnoszą, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego był niesłuszny, ponieważ sąd uznał za prawidłową decyzję GDOŚ, która zezwoliła na odstrzał do 20 przypadkowych żubrów. Ani z dokumentów, ani z treści decyzji nie wynika, by w Nadleśnictwie Krynki bytował jakikolwiek chory, ranny lub agresywny żubr. A takie było uzasadnienie konieczności odstrzału.

Agata Szafraniuk, prawniczka Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, komentuje: “Zdecydowaliśmy się na złożenie skargi, ponieważ konsekwencje wyroku NSA będą dotyczyć nie tylko tego przypadku, ale całego systemu ochrony gatunkowej w Polsce. Jeżeli sąd orzeknie po naszej myśli, wymusi to na GDOŚ większą staranność przy wydawaniu decyzji dotyczących wszystkich gatunków chronionych, na przykład wilków”.

Źródło: ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Photo by Ihor Malytskyi on Unsplash